Regulamin

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania z katalogu Lublin.emiasto.pl znajdującego się pod adresem URL http://lublin.emiasto.pl (zwanego dalej katalog). Kontakt z administratorem katalogu odbywa się poprzez formularz kontaktowy, do którego odnośnik (Kontakt) widnieje w prawym górnym rogu każdej strony katalogu.

Postanowienia ogólne

 • Korzystanie z katalogu możliwe jest wyłącznie po akceptacji niniejszego regulaminu. Brak akceptacji treści niniejszego regulaminu jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z katalogu.
 • Osoba korzystająca z katalogu zwana jest dalej jako użytkownik. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 • Katalog świadczy usługi polegające na dodawaniu/edycji danych podmiotów gospodarczych oraz na dodawaniu/edycji opinii na temat podmiotów gospodarczych.
 • Katalog zastrzega sobie prawo do przekazywania odpowiednim organom (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) informacji mogących pomóc w zlokalizowaniu użytkownika, który zamieścił dane w katalogu.
 • Wszystkie usługi świadczone przez katalog są usługami BEZPŁATNYMI (wyłączając dodatkową, nieobowiązkową usługę - Wyróżnij firmę - opisaną w osobnym regulaminie).

Dodawanie/edycja danych podmiotów gospodarczych

 • Użytkownik dodając/edytując dane podmiotu gospodarczego oświadcza, że on sam jest właścicielem danego podmiotu (lub osobą uprawnioną przez właściciela).
 • Użytkownik dodając/edytując dane podmiotu gospodarczego pobiera dane poprzez ogólnie dostępną wyszukiwarkę ze strony Głównego Urzędu Statystycznego (Informacje o rejestrze REGON) lub ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 • Użytkownik dodając/edytując dane podmiotu gospodarczego wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie podanych w formularzach danych teraz i w przyszłości, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapewnienie legalności przetwarzanych danych osobowych, zgodnie z polskim prawem, w szczególności Ustawą o "Ochronie Danych Osobowych" z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 833) oraz ustawą z dnia 18.07.2002r. (DZ.U. nr 144 poz. 1204) "O świadczeniu usług drogą elektroniczną".

Dodawaniu/edycja opinii na temat podmiotów gospodarczych

 • Za opinię przyjmuje się tekst zamieszczony przez użytkownika zawierający opis danego podmiotu gospodarczego.
 • Aby dodać opinię należy wypełnić formularz znajdujący się na stronię będącej profilem danego podmiotu. Adres email podany w formularzu nie jest widoczny na stronie internetowej. Na podany adres email podany w formularzu zostanie wysłana wiadomość z hasłem umożliwiającym zmianę treści opinii oraz z linkiem aktywacyjnym, który należy kliknąć aby opinia została aktywowana i była widoczna w katalogu.
 • Do katalogu można dodawać opinie pozytywne, negatywne lub neutralne. Każda opinia musi zawierać uzasadnienie potwierdzające charakter dodanej opinii. Opinie nie zawierające żadnego uzasadnienia (np. opinie o treści "firma niekompetentna" lub "nie polecam tej firmy", itp.) będą usuwane.
 • Wyłączną odpowiedzialność za aktualność i wiarygodność opinii zamieszczonych przez użytkownika, w tym za rozpowszechnianie informacji naruszających prawa osób trzecich, ponosi użytkownik. Ponadto użytkownik oświadcza, iż jest świadomy, że zamieszczanie w katalogu treści naruszających prawa osób trzecich może skutkować jego odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 • Zakazane jest umieszczanie w katalogu opinii, które naruszają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności: zawierających treści znieważające, zniesławiające, naruszające dobra osobiste opisywanych podmiotów; zawierających treści niezgodne z zasadami współżycia społecznego; zawierających informacje z życia prywatnego osób trzecich; naruszających tajemnicę handlową, tajemnice przedsiębiorstwa, tajemnicę państwową, tajemnicę wojskową, tajemnice zawodową; zawierających wyrażenia powszechnie uznane za wulgarne; propagujących przemoc lub rasizm; zawierających treści reklamowe lub materiały promocyjne.
 • Katalog nie ponosi odpowiedzialności za dane prezentowane na swoich stronach, jeśli nie wie o ich bezprawnym charakterze, w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych, katalog niezwłocznie uniemożliwili dostęp do tych danych.

Zgłaszanie naruszeń

 • Użytkownik który uważa, że dane podmiotów gospodarczych lub opinie o podmiotach gospodarczych znajdujące się w katalogu mają charakter bezprawny, naruszają prawa osób trzecich lub są w jakikolwiek sposób sprzeczne z regulaminem katalogu, powinien zgłosić ten fakt do administratora katalogu.
 • Zgłoszenie dotyczące danych podmiotu gospodarczego należy przesłać poprzez formularz - Usuń firmę - do którego odnośnik znajduje się na stronie profilu danej firmy.
 • Zgłoszenie dotyczące opinii o podmiocie gospodarczym należy przesłać poprzez formularz - Zgłoś opinię - do którego odnośnik znajduje się przy danej opinii na stronie profilu danej firmy.
 • Zgłoszenie można przesłać również poprzez formularz kontaktowy, do którego odnośnik (Kontakt) widnieje w prawym górnym rogu każdej strony katalogu.
 • Zgłoszenie powinno zawierać dane zgłaszającego (imię i nazwisko), adres email, wskazanie rodzaju i zakresu naruszenia, podanie informacji umożliwiających zlokalizowanie adresu strony, na której widnieje treść będąca przedmiotem zgłoszenia, uzasadnienie zgłoszenia (potwierdzające słuszność zgłoszenia).
 • W razie uznania przez katalog zgłoszenia za wiarygodne, katalog uniemożliwi dostęp do treści będącej przedmiotem zgłoszenia.
 • Zgłoszenia są rozpatrywane w ciągu 48 godzin, na adres email podany w zgłoszeniu zostanie wysłana odpowiedź na zgłoszenie.

Postanowienia końcowe

 • Katalog nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i aktualność wszelkich danych zawartych w bazach danych oraz za ich wybór lub przydatność do konkretnych celów; decyzje lub działania jakie użytkownik podejmie na podstawie danych zawartych w katalogu.
 • Katalog nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe działanie mechanizmów katalogu.
 • Katalog nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez użytkownika z katalogu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 • Katalog nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie czy zainfekowanie systemu użytkownika wirusami.
 • W przypadku, jeżeli katalogu w jakimkolwiek charakterze zostanie włączony w jakiekolwiek roszczenie, powództwo, proces, postępowanie, dochodzenie lub śledztwo, w związku z zamieszczeniem przez użytkownika danych w katalogu, wówczas użytkownik zwróci właścicielowi katalogu niezbędne wydatki (w tym koszty spraw sądowych i koszty zastępstwa procesowego) w miarę jak właściciel katalogu będzie ponosił takie wydatki w związku z postępowaniem. Użytkownik zobowiązuje się również zwolnić z odpowiedzialności, chronić oraz zabezpieczać właściciela katalogu w możliwie najszerszym zakresie dozwolonym przepisami prawa przed jakimikolwiek szkodami, roszczeniami, odszkodowaniami, zobowiązaniami oraz wydatkami powstałymi w związku z zamieszczeniem przez użytkownika danych w katalogu, a w przypadku gdy nie będzie to możliwe zwrócić właścicielowi katalogu wszelkie wypłacone odszkodowania.
 • Katalog zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu będą udostępniane użytkownikom na stronach internetowych katalogu.